تو کیستی ؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

آیا به واقع خواهان آنچه خود میخواهی، هستی؟ یا تنها به دنبال رویاهای عاریتی دیگرانی ؟ دنیا راههای  بسیاری راپیش پایت قرار میدهد که میتوانی آنها را در پیش گیری . اما مشکل اینجا ست که این چیزها تو را به تکامل نمیرسانند . اگر در پی یافتن رویایی هستی که حتی متعلق به خودت نیست اشتیاقی برای پرورش آن رویا نخواهی داشت . حتی اگر برای دستیابی به آن تلاش کنی ارمغان آن جز پوچی نخواهد بود چرا که تو هرگزبه راستی  آن را نخواسته ای. در پی آنچه دنیا میگوید ، نرو.تنها به ندای درون خود گوش کن. خودت کشف کن که چه چیزی شادی حقیقی را برایت به همراه دارد .خوت باش و تحت تاثیر دیگرا ن قرار نگیر .اما به دنبال ارزشهایی باش که برایت گرانقدرند. موفقت واقعی زمانی به دست میآید که رموز ناب موفقیت دارای کمترین معنا ست. اگر بتوانی خودت باشی آنگاه موفقت را به دست آوده ای...

 

/ 0 نظر / 11 بازدید