آرامش درونی

وقتی مشکلات به سویت سرازیر میشوند ، بگذار آرامش وجودت را فرا گیرد. وقتی جهان مملو از خشم و ناامیدی و اغتشاش است،داشتن قلبی آرام بسیار ارزشمند است . هر چه آرامتر باشی انرژیت به صورتی مثبت ترو هدفمندترمتمرکز میشود و در ان صورت  قويتر خواهی شد!

 آرامش درونی در نهایت به موفقیت واقعی و عمیق بیرونی میانجامد.

میتوانی بدون توجه به انچه در اطرافت میگذرد ، آرامش را برگزينی . بگذار آرامش و  نیروی عمیق آن روحت را تقویت کند و قطعا تغییرات (مثبتی ) بوجود آورد. با داشتن آرامش درون، فکرت باز  و کارهایت هدفمند میشود و هر چه قدر هم که با چالشهای لحظه ای روبرو شوی ،  برای عبور موفقیت آمیز از میان آنها توانايی خواهی داشت. هرچه بیشتر آرامش خود را حفظ کنی ، لحظات بیشتری از زندگیت همراه با هدف خواهد بود.

 زندگی آرامی داشته باشيد!                                                                

Ralph marston

به امید داشتن زندگی آرام

/ 2 نظر / 11 بازدید
كيميا

زهره جون مرسی از اينکه لينکمو گذاشتی منم لينکيدمت