زندگی رسم خوشایندی ست


 

وقتی من خوبم ، توهم خوبی ، هم چیز هم خوب پیش میره ...وقتی من خوب نیستم ، تو هم خوب نیستی همه چیز به هم میزه ...وقتی تو خوب نیستی ، من باید خوب باشم تا اوضاع روبراه بشه.... !!


زهره