زندگی رسم خوشایندی ست


بوی پاييز ...

این روزها بوی پاک کن های دورنگ... بوی ورق‌ دفترمشقهای دوران مدرسه... بوی گچهایی که آرزو داشتیم معلم ما را مبصر کند تا با تخته پاک کن هر روز با خود به خانه ببریم و فردا دوباره بیاوریم ...بوی کفش و لباس نو ...بوی سیبهای زرد و ساندویچهای زنگ تفریح ... بوی مدرسه می آید ...این روزها بوی پاییز می آید. ..


زهره