زندگی رسم خوشایندی ست


خزعبلات...

چشم و همچشمی !

وارد دانشگاه شدم ....يک سال بعد همون رشته ...وارد دانشگاه شد!

ازدواج کردم ....يکماه بعد اونم ازدواج کرد!

خونه خريدم ....يک ماه بعد اونم خريد!

ماشين خريدم ....يک ماه بعد اونم خريد!

.

..

...

فکر کنم با اينکارا ميخواد منو دق بده تا خودش هم يکماه بعدش بميره.

***نتيجه اخلاقی :‌چشم و همچشمی از نوع مثبتش باعث پيشرفته ادماست ...اما اگه بيش از حد باشه و به حسادت تبديل بشه همه چيز رو از ادم ميگيره . 


زهره