زندگی رسم خوشایندی ست


 

افسوس...

به جای دسته گلی که فردا بر قبرم نثار میکنی ، امروز با شاخه گلی کوچک یادم کن.

به جای سیل اشکی که فردا بر مزارم میریزی امروز با تبسمی شادم کن.

به جای متنهای تسلیتی که فردا در روزنامه ها برایم مینویسی ، امروز با پیام کوچکی خوشحالم کن.

چرا که من امروز به تو نياز دارم نه فردا....!!!

              

 


زهره