زندگی رسم خوشایندی ست


 

بالاخره همه چيز تموم شد ...همه نگرانيها و دلواپسيها همه اضطرابها ...

اما انگار هر روز يه چيز تازه ای تو زندگی ادما پيش می آد چيزی که نميشه به اين راحتيها پيشبينی کرد.يه چيزنو ...

به نظرم هيچ وقت زندگی مزه واقعيش رو نداره .يه روز شيرينه و در عين شيرينی تلخيهای خودشو داره و يه روز اونقدر تلخ ميشه به کامت که فکر ميکنی ديگه راهی نداری و همون موقع ست که يه روزنه اميد حلاوت زندگی رو به کامت ميريزه .

بازم جای شکرش باقيه ! 


زهره