زندگی رسم خوشایندی ست


 

 

Lord, I want to know you personally. Thank you for dying on the cross for my sins. I open the door of my life to you and ask you to come in as my Savior and Lord. Take control of my life. Thank you for forgiving my sins and giving me eternal life. Make me the kind of person you want me to be.

پروردگارا! میخواهم شخصا به معرفتت دست یابم .

تو را شکر گذارم که بر گناهانم قلم عفو کشیدی .

 درهای زندگیم را به سوی تو باز میکنم و از تو میخواهم که به عنوان ناجی و پروردگار  پا به زندگیم گذاری و افسار زندگیم را در دست گیری .

 تو را سپاس که گناهانم را بخشیدی  و به من زندگی ابدی عنایت کردی. مراآنگونه کن که میخواهی!


زهره