زندگی رسم خوشایندی ست


 

 مراسم چهار شنبه سوری

 

ایرانیان باستان قبل از آغاز جشنهای دوازده نوروز مراسم مختلفی برگزار میکردند که یکی از آنها جشنی بود به نام چهار شنبه سوری که در سه شنبه پایانی سال انجام میگرفت. چهارشنبه سوری از مراسم و آیینهای باستانی ما ایرانیان است و براساس احترامی که ایرانیان  برای آتش قائل بودند ، شکل گرفته و تا امروز - هر چند نه به شکل کهن- ادامه یافته است. سوری به معنای سرخ است و منظور سرخی آتشی است که در این جشن برپا میشود. در این جشن مردم از روی آتش میپریدند و میگفتند: زردی من از تو سرخی تو از من ....سردی من از تو گرمی تو از من .

پس از مراسم جوانان صورت خود را می پوشاندند و در حالیکه قاشق به ظرفی میکوبیدند در خانه ها میرفتند و آجیل و شیرینی میگرفتند .

اما کاش هنوز هم این  مراسم به سبک و  سیاق آن دوران و به همان آرامی  برگزار می شد تا هر روز از رسانه ها، اخبار وحشتناک  سکته ، سقط جنین وخرابی منازل را که  در اثر انفجار مواد محترقه اتفاق میافتد ، نشنویم. 

 

چهارشنبه سوری خوش بگذره !

 

 


زهره