زندگی رسم خوشایندی ست


 

ای بزرگوار !‌

 ای پاکترين!

مرا با پاکيت عجين کن و به اوج لطافت عشق پرواز ده ،

مرا صدا بزن، با همان لحن هميشگی ،‌

و دعوت کن مرا به مهمانی نگاهت ،‌

تا عاشقان   

                 تو را 

                             يگانه " مطرب عشق" خوانند...

                                                                    ای عزيزترين !

 


زهره