زندگی رسم خوشایندی ست


 

صبر خدا

عجب صبری خدا دارد ، اگر من جای او بودم

همان یک لحظه اول

که اول ظلم را می دیدم از مخلوق بی وجدان

جهان را با همه زیبایی و زشتی

به روی یکد گر ویرانه می کردم!

عجب صبری خدا دارد ، اگر من جای او بودم

که در همسایه صدها گرسنه

چند بزمی، گرم عیش و نوش می دیدم

نخستین نعره مستانه را خاموش

ان دم بر لب پیمانه می کردم !

عجب صبری خدا دارد ، اگر من جای او بودم

که می دیدم یکی عریان و لرزان

دیگری پوشیده از صد جامه رنگین

زمین و اسمان را ، واژگون مستانه می کردم!......


معینی کرمانشاهی


زهره