زندگی رسم خوشایندی ست


 

 

Lord, I want to know you personally. Thank you for dying on the cross for my sins. I open the door of my life to you and ask you to come in as my Savior and Lord. Take control of my life. Thank you for forgiving my sins and giving me eternal life. Make me the kind of person you want me to be.

پروردگارا! میخواهم شخصا به معرفتت دست یابم .

تو را شکر گذارم که بر گناهانم قلم عفو کشیدی .

 درهای زندگیم را به سوی تو باز میکنم و از تو میخواهم که به عنوان ناجی و پروردگار  پا به زندگیم گذاری و افسار زندگیم را در دست گیری .

 تو را سپاس که گناهانم را بخشیدی  و به من زندگی ابدی عنایت کردی. مراآنگونه کن که میخواهی!


زهره

 

....و اينگونه بود که بهار

با تبسمی بارانی

که آبستن شکوفه و لحظاتی نو بود

بر قلبهای ديروزمان نشست

و رنگ ديگری با خود آورد

قدومش مبارک ...

بهاری باشید!


زهره

 

قوانین طلایی عشق به شریک زندگی :

 

۱.هرگز هر دوبا هم  در یک لحظه عصبانی نشوید.

۲.هرگزسر هم فریاد نکشید

۳.اگرقرار است   یکی از شما در بحث پیروز شود بگذارید همسرتان برنده باشد

۴.هرگز پای  اشتباهات گذشته را به میان نیاورید

۵.اگر تمام دنیا راهم فراموش کردید شریک زندگیتان را نادیده نگیرید

۶.هیچگاه بدون اینکه بحث و جدلتان بی نتیجه بماند ، به خواب نروید

۷.حداقل روزی یکبار کلام عاشقانه ای به همسر خود بگویید و یا از او تعریف و تمجید کنید

۸.اگر اشتباهی انجام دادید آن را بپذیرید و معذرت خواهی کنید

۹.به یاد داشته باشید که دعوا وجرو بحث امری دوجانبه است  شما که یک طرف قضیه هستید میتوانید از آن جلوگیری کنید و یا بالعکس آن را تشدید نمایید .

۱۰. و نکته مهم این که هرگز روز تولد همسرتان را  فراموش نکنید!


زهره